Το Executive Coaching απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων (υπαλλήλους, μεσαία στελέχη και διοίκηση) προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση και την αύξηση της απόδοσής τους. Παρέχεται μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών (team coaching).
Στην περίπτωση του Executive Coaching, η σχέση που δημιουργείται είναι τριμερής και την απαρτίζουν:

 • o Coach: ο εξωτερικός συνεργάτης που παρέχει τις υπηρεσίες coaching
 • ο Χορηγός: η εταιρεία που επιλέγει και αμοίβει τον coach για να ενδυναμώσει τα άτομα από το προσωπικό της που αποφασίζεται να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες. Tις περισσότερες φορές αρμόδιος για το θέμα αυτό είναι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας
 • o Coachee: το άτομο δηλαδή που δέχεται τις υπηρεσίες coaching. Μπορεί το coaching να παρέχεται και σε ομάδα ατόμων π.χ. στα άτομα ενός τμήματος της εταιρείας (team coaching).

Συνήθως οι στόχοι που θα τεθούν μέσα στις συνεδρίες επιλέγονται από την εταιρεία που είναι σε θέση να γνωρίζει τα σημεία εκείνα στα οποία χρειάζεται ενδυνάμωση ο coachee.

Με τον τρόπο αυτό τα στελέχη των εταιρειών:

 • αναπτύσσουν ή βελτιώνουν δεξιότητες
 • υποστηρίζονται στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • βοηθούνται στην αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στις καταστάσεις
 • αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία
 • αναπτύσσουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις αλλαγές
 • βρίσκουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 • μειώνουν το άγχος τους και κατά συνέπεια βελτιώνεται η συμπεριφορά τους
 • λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην ομάδα στην οποία ανήκουν
 • γίνονται πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, ανακαλύπτουν/δημιουργούν κίνητρα.

Ενώ οι εταιρείες:

 • βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους
 • ενισχύουν τα στελέχη τους να ανέλθουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στις καινούριες ευθύνες που αναλαμβάνουν
 • βοηθούν τους εργαζομένους να λύσουν θέματα σχέσεων με τους συναδέλφους τους και έτσι
 • αυξάνεται η απόδοσή τους στην εργασία
 • βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους
 • δεσμεύονται έναντι των εργαζομένων τους για την ανάπτυξη του προσωπικού τους.