Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

  • να αποκτήσουν επίγνωση του εαυτού τους,
  • να καταλάβουν πώς συμπεριφέρονται,
  • να αναγνωρίσουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του χαρακτήρα τους,
  • να αντιληφθούν πώς τους αντιλαμβάνονται οι τρίτοι,
  • να συνειδητοποιήσουν πώς λειτουργούν στις σχέσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και δεξιότητες που διαθέτουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τρίτους.